Facit Marts 2021

 

Godt nyt om godtgørelse af elafgift

Med virkning fra 1. januar 2021 er reglerne for godtgørelse af elafgift blevet forenklede, og mange virksomheder har fået ret til en større godtgørelse.

Med de nye regler vil der være den samme ret til godtgørelse af elafgift, uanset om virksomheder anvender el til såkaldte procesformål (fx el til drift af maskiner og it-udstyr og til belysning) eller til opvarmning af rum og vand samt komfortkøling.

Solgt eller gratis

Hvornår kan et salg indtægtsføres som omsætning?

Umiddelbart har de fleste af os en klar fornemmelse for, hvornår en handel er endelig, og derfor finder vi det normalt heller ikke vanskeligt at afgøre, hvornår omsætningen kan registreres i bogholderiet.

BREXIT - social sikring og skat

Den 31. januar 2020 forlod Storbritannien EU, og den 31. de-cember 2020 udløb overgangsperioden. Selv om EU og Stor-britannien har indgået en ny handelsaftale og en række andre nye aftaler med virkning fra 1. januar 2021, er der tale om et mudret Brexit, og der udestår en lang række forhandlinger om vigtige emner, såsom vandrende arbejdskraft og emigration/immigration.

Regnskaber i en coronakrisetid

I snart et helt år har alle på en eller anden måde været påvirket af den igangværende pandemi.

Set fra en revisorvinkel har de seneste 12 måneder budt på en lang række udfordringer med håndtering af og rådgivning om problemstillinger forbundet med dels hjælpepakker og dels regn-skabsaflæggelse.

BREXIT - hvad nu?

Brexit er skidt for dansk, europæisk og britisk erhvervsliv. Det er godt, at der trods alt blev indgået en aftale, men den nuværende situation er langt fra så attraktiv, som da briterne var med i fællesskabet. En omvendt handelsaftale er nok den bedste måde at beskrive situationen på – man rejser barrierer og besværliggør udgangspunktet. Derfor er det relevant at vide, hvad hovedpunkterne i aftalen er, så man ikke bliver stillet dårligere end højest nødvendigt i nuværende eller kommende handels-forhold med vores britiske venner.

1.200-kroners gavekort

I forbindelse med de afsluttende forhandlinger om Finansloven for 2021 besluttede Folketinget at give midlertidig skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte gavekort på højst 1.200 kr., som kan bruges til køb af hotelydelser, restaurantionsydelser og forlystelsesydelser i Danmark eller et andet EU-/EØS-land. Det er en betingelse, at den samlede værdi af gavekort modtaget fra en eller flere arbejdsgivere ikke overstiger et beløb på 1.200 kr.

IVS'er og omregistrering

Lempelsesreglerne for omregistrering af iværksætterselskaber (IVS) blev vedtaget kort før jul 2020. Samtidig blev fristen for rettidig omregistrering forlænget med 6 måneder.

Beskatning af fri bil

Personer, der får stillet en bil til rådighed som led i et ansættelsesforhold, hvor bilen kan anvendes privat, er skattepligtige af værdien af anvendelsen.

Den skattepligtige værdi af fri bil er i mange år blevet fastsat til 25 % af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr. (dog minimum 160.000 kr.), plus 20 % af værdien for den del, der ligger over 300.000 kr.

Oversigt over beregning af værdien af fri bil før og efter 1. juli 2021

 

Procent

Før 1/7 2021 1/7-31/12 2021

 

2022

 

2023

 

2024

 

2025-

Sats for bilens værdi under 300.000 kr. 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5
Sats for bilens værdi over 300.000 kr. 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5
Miljøtillæg 150 150 250 350 500 600

 

Revisorgruppen Danmark

Nærværende og personlig service – lokalt, nationalt og internationalt

 

Visionær, Innovativ og altid tilgængelig

 

Værdiskabende rådgivning – Sammen udvikler vi din virksomhed