Aktier og flytning til udlandet - skat af urealiseret avance

Ved flytning til udlandet, hvor den fulde danske skattepligt ophører, skal der som hovedregel ske exitbeskatning af de aktier,  om personen ejer på tidspunktet for skattepligtsophøret. Sådan har det nu været i mere end 30 år, og reglerne er ganske givet kommet for at blive.

 

 

Er de danske regler EU-stridige?

Danmark er ikke det eneste EU-land, der har exitbeskatningsregler. Exitbeskatning af aktier er som udgangspunkt i strid med EUF-traktatens bestemmelser om den fri bevægelighed for personer mv. EU-domstolen har anerkendt, at medlemsstaterne har exitbeskatningsregler, forudsat at exitskatteordningen hviler på et territorialprincip, hvilket vil sige, at der maksimalt kan ske beskatning af den fortjeneste, der er optjent under skattepligt i det pågældende land.

Der har været flere sager for EU-domstolen, hvor det kun er enkelte elementer i det pågældende lands exitbeskatningsregler, der har været stridende mod EU-retten. Disse sager har blandt andet også medført, at Danmark på et tidspunkt ophævede kravet om sikkerhedsstillelse for exitskatten, når personen flyttede inden for EU/EØS.

Seneste danske sag begyndte i 2010, hvor EU-kommissionen skrev til den danske regering, at de danske regler muligvis var i strid med EUF-traktatens bestemmelser om den fri bevægelighed for personer, arbejdskraftens fri bevægelighed og den fri etableringsret. Kommissionen anførte, at kravet om betaling af afdrag på henstandssaldoen (den ved fraflytningen opgjorte skat af aktier, som der er ydet henstand med) når der modtages udbytte mv., indebar en uberettiget opkrævning af exitskatten af den urealiserede aktieavance.

Flere skriftvekslinger fandt sted mellem den danske regering og EU-kommissionen. Denne sag er afsluttet, og de danske regler var ikke i strid med EU-retten – i hvert fald ikke på dette afgørende punkt.

Flytning til udlandet

Reglerne om fraflytningsbeskatning anvendes i følgende to situationer:

Personer omfattet af fraflytningsbeskatning

Hovedreglen er, at der skal ske fraflytningsbeskatning, når den fulde danske skattepligt ophører, eller der sker skift af skattemæssigt domicil. Ingen hovedregel uden undtagelser.

 

Krav om dansk skattepligt – 7-års reglen

Udgangspunktet er, at kun personer, der har været fuld skattepligtige til Danmark i mindst 7 år inden for de seneste 10 år forud for skattepligtsophøret eller skift af skattemæssigt domicil, skal beskattes af aktier ved fraflytning. Der er dog nogle undtagelser, som nærmest kan karakteriseres som værnsregler. Nævnes kan eksempelvis:

 

Erhvervelse af aktier fra ægtefælle

Ved overdragelse af aktier mellem ægtefæller, der er bosiddende og fuld skattepligtige til Danmark, sker der ingen beskatning af en fortjeneste ved overdragelsen. Der sker med andre ord succession. Såfremt den ægtefælle, der overdrager aktierne, har været fuld skattepligtig til Danmark i mindst 7 år inden for de seneste 10 år forud for et fraflytningstidspunkt, skal der ske fraflytningsbeskatning, selv om den ægtefælle, der ejer aktierne ved fraflytningen, ikke opfylder 7-års reglen.

Eksempel

Hr. Gourmand ejer samtlige aktier i God Mad A/S, som ejer flere succesfyldte gourmetrestauranter i Danmark. Under en forretningsrejse i udlandet møder han en schweizisk dame, som han gifter sig med. Hun flytter til Danmark i 2016 og bliver fuld skattepligtig. Den letsindige Gourmand vælger i 2017 at overdrage sine aktier til hustruen. I 2018 flytter ægteparret til udlandet, og den fulde danske skattepligt ophører.

Hustruen skal fraflytningsbeskattes af aktierne, da Gourmand opfylder 7-års reglen.

 

Aktier erhvervet med succession

For aktier erhvervet med succession – ingen afståelsesbeskatning af overdrageren – skal der ske fraflytningsbeskatning, selv om 7-års reglen ikke er opfyldt for den person, som fraflytter.

Eksempel

Fru Sund ejer samtlige aktier i Godt Helbred A/S, der driver en blomstrende helseklinik. Sønnen er bosat i Frankrig og har ikke været fuld skattepligtig til Danmark siden 2006. I 2017 flytter han til Danmark, og der indtræder fuld dansk skattepligt.

Moderen overdrager i 2017 samtlige aktier i Godt Helbred A/S til sønnen. Der sker ingen afståelsesbeskatning af fru Sund, da de har valgt, at aktierne skal overdrages med succession. Sønnen fraflytter Danmark i 2018, og den fulde danske skattepligt ophører.

Sønnen skal fraflytningsbeskattes af aktierne, da aktierne er erhvervet med succession.

 

Tidligere fraflytningsbeskatning

Er en aktionær tidligere blevet fraflytterbeskattet og efterfølgende tilbageflyttet til Danmark med fraflytterbeskattede aktier, hvor der fortsat resterer en henstandssaldo (skat af fraflytteraktier), er en ny fraflytterbeskatning ikke betinget af, at 7-års reglen er opfyldt. Efter bestemmelsens ordlyd omfatter den nye fraflytningsbeskatning i denne situation alle aktionærens aktier, og altså ikke kun de aktier, som han tidligere er blevet fraflytterbeskattet af.

Eksempel

Hr. GoGo flyttede til udlandet i 2005, og den fulde danske skattepligt ophørte. Han blev på fraflytningstidspunktet beskattet af de værdifulde aktier i Smykkeskrin A/S. I 2016 flytter han tilbage til Danmark, og der resterer fortsat en henstandssaldo for aktierne i Smykkeskrin A/S.

Ved indtræden af fuld dansk skattepligt:

I 2018 vælger GoGo igen at flytte til udlandet, og den fulde danske skattepligt ophører.

Ved flytning i 2018 skal GoGo beskattes af de aktier, som han ejer på fraflytningstidspunktet, herunder aktierne i Smykkeskrin A/S, selv om han ikke opfylder 7-års reglen.

 

Bagatelgrænse på 100.000 kr.

Fraflytningsbeskatning forudsætter, at personen ejer aktier med en kursværdi på 100.000 kr. eller mere. Hvis aktierne er erhvervet i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse, og anskaffelsessummen er opgjort til et negativt beløb, skal der ske fraflytningsbeskatning, selv om kursværdien på tidspunktet for skattepligtsophør er mindre end 100.000 kr.

Grænsen på 100.000 kr. gælder for hver ægtefælle. Har den ene ægtefælle aktier med en kursværdi på 150.000 kr., er disse aktier omfattet af fraflytningsbeskatning, selv om den anden ægtefælle ingen aktier har. I en sådan situation kunne det overvejes, at nogle af aktierne blev overdraget til den ikke aktieejende ægtefælle forud for fraflytningen.

Ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Del på: